Ile zarabia Policjant? Zarabia: 2824 zł (15 ankiet) :: Pensje.net

Szybkie podsumowanie

Płeć
4 000 zł Kobieta 2 643 zł Mężczyzna
Miejscowość
4 900 zł Kutno 2 000 zł Włocławek
Województwo
4 200 zł wielkopolskie 2 000 zł kujawsko-pomorskie
Wykształcenie
4 900 zł niepełne podstawowe/podstawowe 2 556 zł wyższe magisterskie lub równorzędne
Zadowolenie
4 025 zł bardzo źle 2 367 zł źle
2 824 zł 2 450 zł 15
średnia pensja netto
zobacz ile to brutto
jak obliczam pensje?
mediana
wynagrodzenie
przeciętne/środkowe
liczba ankiet
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:

netto brutto netto umowa o prace
umowa o pracę 2000 2805 2000
umowa zlecenie 2000 2700 1925,13
umowa zlecenie – student do 26 2000 2360 1682,71
umowa o dzieło 2000 2210 1575,76
faktura Vat 2000 2440 1739,75
[schowaj]

Szybki link - skopiuj i wyślij:

Warunki raportu:

Stanowisko
Podobne stanowiska

Percentyle

5 10 25 50 75 90 95
             
2 014 2 069 2 175 2 450 3 250 3 600 4 037
Przeciętnie zarabia się: 2 450
5%ludzi zarabia mniej niż: 2 014 i więcej niż 4 037
10%ludzi zarabia mniej niż: 2 069 i więcej niż 3 600
25%ludzi zarabia mniej niż: 2 175 i więcej niż 3 250
Ile zarabia

Opis raportu

Wynagrodzenie na stanowisku Policjant średnio wynosi 2 824 zł zł na rękę (netto) Wynagrodzenie brutto wynosi: umowa o pracę:3 977 zł,umowa zlecenie:3 816 zł,umowa zlecenie - student do 26 lat:3 322 zł,umowa o dzieło:3 138 zł,faktura Vat:3 445 zł. Najczęściej wynagrodzenie jest z przedziału 2 175 zł i 3 250

Mediana zarobków wynosi: 2 450 zł W zależności od percentuly wynagrodzenie wynosi: percentyl 5: 2 014 zł percentyl 10: 2 069 zł percentyl 25: 2 175 zł percentyl 50: 2 450 zł percentyl 75: 3 250 zł percentyl 90: 3 600 zł percentyl 95: 4 037 zł Oznacza to że 25% pracowników zarabia więcej niż 3 250 zł oraz 25% pracowników zarabia mniej niż 2 175 zł Tylko 5% osób zarabia więcej niż 4 037
Wynagrodzenie w podziale na Branża wynosi: Nawięcej w Analiza: 4 900 zł Najmniej w Prawo: 2 143
Wynagrodzenie w podziale na Województwo wynosi: Nawięcej w wielkopolskie: 4 200 zł Najmniej w kujawsko-pomorskie: 2 000
Wynagrodzenie w podziale na Stanowisko wynosi: Nawięcej w Policjant: 2 824 zł Najmniej w Policjant: 2 824
Wynagrodzenie w podziale na Miejscowość wynosi: Nawięcej w Kutno: 4 900 zł Najmniej w Włocławek: 2 000
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość firmy wynosi: Nawięcej w od 100 do 250 pracowników: 3 072 zł Najmniej w do 20 pracowników: 2 367
Wynagrodzenie w podziale na Doświadczenie wynosi: Nawięcej w od 10 do 15 lat: 3 456 zł Najmniej w od 1 do 3 lat: 2 177
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość miejscowości wynosi: Nawięcej w miasto do 20 tys. mieszkańców: 3 634 zł Najmniej w miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców: 2 574
Wynagrodzenie w podziale na Rodzaj umowy wynosi: Nawięcej w umowa o pracę: 2 856 zł Najmniej w umowa o dzieło: 2 367
Wynagrodzenie w podziale na Wiek firmy wynosi: Nawięcej w : 3 300 zł Najmniej w od 5 do 10 lat: 2 367
Wynagrodzenie w podziale na Miejsce pracy wynosi: Nawięcej w 10: 3 470 zł Najmniej w 1: 2 583
Wynagrodzenie w podziale na Zadowolenie wynosi: Nawięcej w bardzo źle: 4 025 zł Najmniej w źle: 2 367

Raport powstał na podstawie 15 ankiet

Opis stanowiska

Opis ogólny

Prowadzi działania mające na celu rozpoznanie, zapobieganie, ujawnianie i zwalczanie przestępczości o charakterze kryminalnym; poszukuje osób zaginionych i ściga osoby poszukiwane; wykonuje czynności procesowe, w celu ustalenia, czy popełniono przestępstwo, ustala jego sprawcę i pociąga do odpowiedzialności karnej; wykonuje ekspertyzy kryminalistyczne na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz czynności techniczno-kryminalistyczne podczas oględzin miejsca zdarzenia, osób i rzeczy.
Prowadzi rozpoznanie i zapobiega przestępczości, wykroczeniom oraz zjawiskom kryminogennym, a także zapewnia spokój i porządek w miejscach publicznych; współdziała w tym zakresie z zainteresowanymi organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
Zajmuje się działalnością wspomagającą policjantów służby prewencyjnej i kryminalnej w zakresie organizatorskim, logistycznym i technicznym.

Zadania na stanowisku

- prowadzenie czynności operacyjno-dochodzeniowych i procesowych dotyczących przestępstw kryminalnych, w tym o charakterze przestępczości zorganizowanej, gospodarczej, narkotykowej itp.;
- uzyskiwanie, także w sposób tajny lub poufny, informacji oraz ich weryfikowanie;
- organizowanie warunków umożliwiających wykorzystanie uzyskanych informacji dla zapobiegania przestępstwom, ich ujawniania, wykrywania sprawców oraz udowadniania ich winy;
- współdziałanie z innymi organami i służbami oraz policjami zagranicznymi w zakresie wymiany informacji służących do realizacji zadań policji;
- sprawdzenie, czy dane zawarte w zawiadomieniu o przestępstwie wystarczają do wszczęcia postępowania przygotowawczego;
- wszczynanie z własnej inicjatywy dochodzeń oraz wykonywanie czynności procesowych w śledztwach powierzonych do prowadzenia przez prokuratora lub sędziego;
- wykonywanie i dokumentowanie w formach wymaganych przez kodeks postępowania karnego czynności procesowych, takich jak: oględziny miejsca przestępstwa, osób, rzeczy; przesłuchania świadków i podejrzanych; przeszukania pomieszczeń i osób; okazania i konfrontacje; wizje i eksperymenty; powoływanie biegłych;
- zbieranie danych o podejrzanym;
- dokonywanie tymczasowego zajęcia mienia ruchomego osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu lub wyrządzające szkodę w mieniu;
- występowanie do prokuratora - w wypadkach określonych w kodeksie postępowania karnego - z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środków zapobiegawczych;
- opracowywanie i przedstawianie prokuratorowi propozycji merytorycznych zakończenia prowadzonych dochodzeń;
- ujawnianie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstw, celem zapobiegania im w przyszłości, a w razie stwierdzenia poważnego uchybienia w czynnościach instytucji państwowej lub społecznej zawiadamianie o tym organu zwierzchniego albo organu kontroli;
- wykonywanie czynności na polecenie sędziego i prokuratora;
- wykonywanie kryminalistycznych badań śladów i innych dowodów rzeczowych, zabezpieczonych w toku oględzin miejsca zdarzenia oraz w ramach innych czynności procesowych, w celu identyfikacji osób i rzeczy;
- udział w rozprawach sądowych w charakterze biegłych; w miarę potrzeby udział w innych czynnościach procesowych;
- pobieranie materiału porównawczego do badań kryminalistycznych, w przypadkach gdy wymaga to specjalnego przygotowania;
- sprawdzanie technicznej i formalnej poprawności kart daktyloskopijnych do celów rejestracyjnych, a wykonywanych przez policjantów innych służb;
- wykorzystywanie psa do tropienia osób, poszukiwania określonych, ukrytych przedmiotów lub substancji, a także do rozpoznawania osób na podstawie pozostawionych śladów zapachowych.
- udział w operacjach policyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnianie spokoju w miejscach publicznych, środkach komunikacji publicznej i ruchu drogowym;
- inicjowanie i organizowanie działań, mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z zainteresowanymi organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
- ochrona bezpieczeństwa porządku publicznego podczas pobytu przedstawicieli obcych państw, podczas legalnych zgromadzeń oraz w czasie imprez sportowych;
- przywracanie porządku publicznego w przypadku zbiorowych naruszeń prawa;
- kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych, związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;
- służba w patrolach, obchodach i na posterunkach, legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości;
- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych, pouczanie i wdrażanie uczestników ruchu do przestrzegania zasad bezpiecznego i kulturalnego korzystania z dróg;
- zapewnianie płynności ruchu, podejmowanie ręcznego kierowania ruchem w czasie i miejscach, w których występuje jego natężenie bądź szczególne utrudnienie;
- zatrzymywanie osób w trybie i w przypadkach określonych w kodeksie postępowania karnego i innych ustawach;
- dokonywanie kontroli osobistej, a także przeglądanie zawartości bagaży oraz przeszukiwanie osób i pomieszczeń;
- rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego w rejonie służbowym dzielnicowego;
- dokonywanie obchodu rejonu służbowego;
- prowadzenie ciągłego rozpoznania przydzielonego rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, ogólnej charakterystyki rejonu oraz zjawisk i zdarzeń, wywierających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego.
- ochrona życia i zdrowia obywateli, zapewnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego na obszarach i obiektach chronionych;
- zapobieganie przestępczości, wykroczeniom i innym zdarzeniom zakłócającym bezpieczeństwo i porządek;
- wykonywanie zadań w zakresie: spraw osobowych policjantów, organizacyjno-etatowych, finansowo-księgowych, gospodarki transportowej i kwatermistrzowskiej, obsługi prawnej, obsługi prasowej; gromadzenie, opracowywanie i zabezpieczanie zasobów archiwalnych itp.;
- prowadzenie działań ratowniczych w przypadku: powodzi, skażenia chemicznego, zagrożenia ekologicznego, zagrożenia życia ludzkiego oraz mienia;
- bezpośredni udział w poszukiwaniach osób zaginionych, zwłok ludzkich i przedmiotów zatopionych, pochodzących z przestępstwa lub użytych do dokonania przestępstwa;
- wnioskowanie o uzyskanie zgody Prokuratora Generalnego na zastosowanie kontroli korespondencji, a także środków technicznych, umożliwiających w sposób tajny uzyskiwanie informacji oraz utrwalanie śladów i dowodów;
- żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracanie się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również zwracanie się w nagłych wypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy;
- ujawnianie i zabezpieczanie pod względem technicznym i zgodnie z wymogami procesowymi wszystkich rodzajów śladów kryminalistycznych;
- wykonywanie dokumentacji techniczno-poglądowej (tablice fotograficzne, plany, szkice, rejestracje magnetowidowe) z czynności procesowych, w których uczestniczy;
- patrolowanie wyznaczonego obszaru w celach ogólnoprewencyjnych.

Zadania dodatkowe
Szczegółowe statystyki:

Branża tabela html wykres flash
Analiza 4900 zł( 1 )
Administracja biurowa 3667 zł( 1 )
Administracja Państwowa 2648 zł( 9 )
Hotelarstwo/Turystyka/Katering 2367 zł( 1 )
Inne 2150 zł( 1 )
Prawo 2143 zł( 1 )
Województwo tabela html wykres flash
wielkopolskie 4200 zł( 2 )
warmińsko-mazurskie 3667 zł( 1 )
łódzkie 3200 zł( 1 )
mazowieckie 2734 zł( 2 )
śląskie 2600 zł( 3 )
małopolskie 2176 zł( 2 )
podlaskie 2150 zł( 1 )
pomorskie 2020 zł( 1 )
kujawsko-pomorskie 2000 zł( 1 )
Płeć tabela html wykres flash
Kobieta 4000 zł( 2 )
Mężczyzna 2643 zł( 13 )
Wiek tabela html wykres flash
33 3667 zł( 1 )
22 3522 zł( 2 )
35 3300 zł( 1 )
38 3150 zł( 1 )
32 2970 zł( 3 )
29 2734 zł( 2 )
24 2450 zł( 1 )
30 2200 zł( 1 )
25 2085 zł( 2 )
26 2000 zł( 1 )
Stanowisko tabela html wykres flash
Policjant 2824 zł( 15 )
Miejscowość tabela html wykres flash
Kutno 4900 zł( 1 )
szczytnopolicjant 3667 zł( 1 )
Poznań 3500 zł( 1 )
Rzeszów 3300 zł( 1 )
Łódź 3200 zł( 1 )
Dąbrowa Górnicza 3150 zł( 1 )
Legionowo 3100 zł( 1 )
Jaworzno 2450 zł( 1 )
Maków Mazowiecki 2367 zł( 1 )
Katowice 2200 zł( 1 )
Kraków 2176 zł( 2 )
Białystok 2150 zł( 1 )
Gdańsk 2020 zł( 1 )
Włocławek 2000 zł( 1 )
Wielkość firmy tabela html wykres flash
od 100 do 250 pracowników 3072 zł( 3 )
1000 i więcej pracowników 2747 zł( 10 )
do 20 pracowników 2367 zł( 1 )
Wykształcenie tabela html wykres flash
niepełne podstawowe/podstawowe 4900 zł( 1 )
wyższe licencjackie/inżynierskie 3100 zł( 1 )
średnie 2744 zł( 6 )
wyższe magisterskie lub równorzędne 2556 zł( 7 )
Doświadczenie tabela html wykres flash
od 10 do 15 lat 3456 zł( 3 )
do 6 msc 3450 zł( 2 )
od 15 do 20 lat 3225 zł( 2 )
od 5 do 10 lat 3100 zł( 1 )
od 3 do 5 lat 2325 zł( 2 )
od 6 do 12 msc 2180 zł( 2 )
od 1 do 3 lat 2177 zł( 3 )
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
miasto do 20 tys. mieszkańców 3634 zł( 2 )
miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców 2834 zł( 2 )
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 2651 zł( 5 )
miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców 2574 zł( 5 )
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
umowa o pracę 2856 zł( 14 )
umowa o dzieło 2367 zł( 1 )
Wiek firmy tabela html wykres flash
3300 zł( 1 )
ponad 20 lat 2822 zł( 13 )
od 5 do 10 lat 2367 zł( 1 )
Miejsce pracy tabela html wykres flash
10 3470 zł( 3 )
3 3058 zł( 2 )
1 2583 zł( 10 )
Zadowolenie tabela html wykres flash
bardzo źle 4025 zł( 2 )
neutralne 2687 zł( 6 )
bardzo dobrze 2676 zł( 3 )
dobrze 2598 zł( 3 )
źle 2367 zł( 1 )
Ile zarabia Policjant? Zarabia: 2824 zł (15 ankiet) :: Pensje.netZobacz ile zarabia policjant. Jest to jedyna darmowa baza w Polskim internecie. Dane o tym stanowisku wypełniły: 15 osób. Zobacz i sie przekonaj!

Formularz dodawania wynagrodzenia

Proszę - wypełnij formularz - tylko dzięki temu serwis może istnieć!

Dane wpisane przez Ciebie są w 100% anonimowe, nie zbieramy żadnych adresów IP ani e-mail. W tym formularzu podajesz tylko dane statystyczne :).

O Twojej firmie...

O Tobie