Ile zarabia Informatyk? Zarabia: 2716 zł (161 ankiet) :: Pensje.net

Szybkie podsumowanie

Płeć
2 746 zł Mężczyzna 2 350 zł Kobieta
Miejscowość
6 894 zł Szczecin 2 675 zł Biała Podlaska
Województwo
5 633 zł zachodniopomorskie 1 567 zł podkarpackie
Wykształcenie
20 789 zł zasadnicze zawodowe 2 167 zł pomaturalne/policealne
Zadowolenie
3 324 zł dobrze 1 358 zł bardzo źle
2 716 zł 2 252 zł 161
średnia pensja netto
zobacz ile to brutto
jak obliczam pensje?
mediana
wynagrodzenie
przeciętne/środkowe
liczba ankiet
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:

netto brutto netto umowa o prace
umowa o pracę 2000 2805 2000
umowa zlecenie 2000 2700 1925,13
umowa zlecenie – student do 26 2000 2360 1682,71
umowa o dzieło 2000 2210 1575,76
faktura Vat 2000 2440 1739,75
[schowaj]

Percentyle

5 10 25 50 75 90 95
             
1 150 1 300 1 666 2 252 3 025 4 300 5 700
Przeciętnie zarabia się: 2 252
5%ludzi zarabia mniej niż: 1 150 i więcej niż 5 700
10%ludzi zarabia mniej niż: 1 300 i więcej niż 4 300
25%ludzi zarabia mniej niż: 1 666 i więcej niż 3 025
Ile zarabia

Opis raportu

Wynagrodzenie na stanowisku informatyk średnio wynosi 2 716 zł zł na rękę (netto) Wynagrodzenie brutto wynosi: umowa o pracę:3 825 zł,umowa zlecenie:3 670 zł,umowa zlecenie - student do 26 lat:3 195 zł,umowa o dzieło:3 018 zł,faktura Vat:3 314 zł. Najczęściej wynagrodzenie jest z przedziału 1 666 zł i 3 025

Mediana zarobków wynosi: 2 252 zł W zależności od percentuly wynagrodzenie wynosi: percentyl 5: 1 150 zł percentyl 10: 1 300 zł percentyl 25: 1 666 zł percentyl 50: 2 252 zł percentyl 75: 3 025 zł percentyl 90: 4 300 zł percentyl 95: 5 700 zł Oznacza to że 25% pracowników zarabia więcej niż 3 025 zł oraz 25% pracowników zarabia mniej niż 1 666 zł Tylko 5% osób zarabia więcej niż 5 700
Wynagrodzenie w podziale na Branża wynosi: Nawięcej w Badania i rozwój: 7 380 zł Najmniej w Logistyka/Spedycja/Dystrybucja: 1 128
Wynagrodzenie w podziale na Województwo wynosi: Nawięcej w zachodniopomorskie: 5 633 zł Najmniej w podkarpackie: 1 567
Wynagrodzenie w podziale na Stanowisko wynosi: Nawięcej w informatyk: 2 716 zł Najmniej w informatyk: 2 716
Wynagrodzenie w podziale na Miejscowość wynosi: Nawięcej w Szczecin: 6 894 zł Najmniej w Biała Podlaska: 2 675
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość firmy wynosi: Nawięcej w od 500 do 1000 pracowników: 2 973 zł Najmniej w od 50 do 100 pracowników: 2 347
Wynagrodzenie w podziale na Doświadczenie wynosi: Nawięcej w od 15 do 20 lat: 6 982 zł Najmniej w conajmniej 20 lat: 1 500
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość miejscowości wynosi: Nawięcej w miasto powyżej 500 tys. mieszkańców: 3 429 zł Najmniej w miasto do 20 tys. mieszkańców: 1 940
Wynagrodzenie w podziale na Rodzaj umowy wynosi: Nawięcej w faktura Vat: 6 771 zł Najmniej w umowa zlecenie - student do 26 lat: 1 846
Wynagrodzenie w podziale na Wiek firmy wynosi: Nawięcej w do 3 lat: 4 981 zł Najmniej w od 5 do 10 lat: 2 280
Wynagrodzenie w podziale na Miejsce pracy wynosi: Nawięcej w 10: 5 151 zł Najmniej w 7: 2 047
Wynagrodzenie w podziale na Zadowolenie wynosi: Nawięcej w dobrze: 3 324 zł Najmniej w bardzo źle: 1 358

Raport powstał na podstawie 161 ankiet

Opis stanowiska

Opis ogólny

Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu informatyka w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając o wykształcenie u uczniów umiejętności określonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu informatyka w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
Wykonuje ekspertyzy i opracowania konsultingowe w zakresie możliwości i celowości stosowania informatyki w różnych dziedzinach gospodarki oraz dokonuje oceny założeń projektów informatycznych i oceny opracowanych już projektów, jak również prowadzi doradztwo dla firm tworzących systemy informatyczne w zakresie potrzeb rynku informatycznego i dla firm wykorzystujących systemy informatyczne w zakresie jakości i możliwości tych systemów; posługuje się dokumentacją i opracowaniami firm tworzących systemy oraz założeniami techniczno-ekonomicznymi firm kupujących systemy, w celu efektywnego dostosowania możliwości systemu do potrzeb klienta.

Zadania na stanowisku

- nauczanie podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną;
- przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym;
- posługiwanie się sprzętem i korzystanie i korzystanie z usług systemu operacyjnego;
- rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych, rozwiązywanie problemów w postaci algorytmicznej, modelowanie i symulacja za pomocš komputera;
- dostrzeganie korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem zastosowań komputerów;
- kształtowanie u uczniów podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych, przewidzianych w programie nauczania przedmiotu;
- realizowanie programów nauczania wg zasad współczesnej dydaktyki, z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych;
- aktualizowanie programów nauczania o treści wynikające z rozwoju techniki i technologii komputerowej;
- doskonalenie metod nauczania i wychowania;
- ocenianie uczniów, ich postępów w nauce i przyczyn niepowodzeń;
- wdrażanie uczniów do samodzielnej systematycznej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu nauczanego przedmiotu;
- dbanie o stan zdrowia psychofizycznego uczniów i kulturę ich zachowania;
- współdziałanie z nauczycielami innych przedmiotów w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy pedagogicznej;
- starania o doposażenie pracowni przedmiotowej w nowoczesny sprzęt informatyczny;
- współpraca z zakładami pracy z regionu, dla których szkoła przygotowuje kadry, dostosowanie treści kształcenia do wymogów stawianych przez te zakłady;
- prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
- poszerzanie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu nauczanego przedmiotu, wiedzy pedagogicznej, szczególnie poznawanie osiągnięć współczesnej techniki i nauki o wychowaniu, doskonalenie kwalifikacji poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.
- nauczanie podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną;
- przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym;
- posługiwanie się sprzętem i korzystanie z systemu operacyjnego;
- wskazywanie korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem zastosowań komputerów;
- promowanie stosowania komputerów do własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin;
- kształtowanie u uczniów podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych, przewidzianych w programie nauczania przedmiotu;
- realizowanie programów nauczania wg zasad współczesnej dydaktyki, z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych;
- aktualizowanie programów nauczania o treści wynikające z rozwoju techniki i technologii komputerowej;
- doskonalenie metod nauczania i wychowania;
- ocenianie uczniów, ich postępów w nauce i przyczyn niepowodzeń;
- wdrażanie uczniów do samodzielnej systematycznej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu nauczanego przedmiotu;
- dbanie o stan zdrowia psychofizycznego uczniów i kulturę ich zachowania;
- współdziałanie z nauczycielami innych przedmiotów w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy pedagogicznej;
- starania o doposażenie pracowni przedmiotowej w nowoczesny sprzęt informatyczny;
- współpraca z zakładami pracy z regionu, dla których szkoła przygotowuje kadry, dostosowanie treści kształcenia do wymogów stawianych przez te zakłady;
- prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
- poszerzanie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu nauczanego przedmiotu, wiedzy pedagogicznej, doskonalenie kwalifikacji poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.
- analizowanie i ocenianie założeń techniczno-ekonomicznych projektów wprowadzania komputerowego przetwarzania informacji dla różnych dziedzin zastosowań;
- ocenianie konkretnych projektów systemów komputerowych pod względem ich parametrów i możliwości;
- ocenianie konkretnych projektów informatycznych (komputerowego przetwarzania informacji) w zakresie spełniania warunków i celowości stosowania w danej dziedzinie gospodarki;
- wykonywanie ekspertyz w zakresie efektów, jakie można uzyskać po wdrożeniu danego systemu informatycznego w konkretnym zastosowaniu;
- prowadzenie doradztwa dla firm produkujących urządzenia komputerowe i systemy komputerowe w zakresie potrzeb rynku informatycznego;
- opracowywanie prognoz w zakresie potrzeb rynku informatycznego oraz rozwoju techniki;
- kierowanie pracami analitycznymi i badaniami wdrożonych lub pilotowych systemów w celu uzyskania wyników umożliwiających ocenę i ekspertyzę danych systemów;
- przeprowadzanie analizy i oceny oprogramowania systemowego i zarządzającego;
- przeprowadzanie oceny standardów interfejsów współpracy urządzeń w projektowanych systemach i opracowywanie zaleceń dla organizacji międzynarodowych w celu zatwierdzenia danego standardu;
- diagnozowanie i testowanie wdrożonych projektów informatycznych i opracowywanie wniosków dotyczących ich modernizacji;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- organizowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu.

Zadania dodatkowe

- pełnienie funkcji nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego;
- prowadzenie koła zainteresowań, organizacji szkolnej, organizowanie wycieczek szkolnych, opieka nad młodzieżą w ramach zorganizowanych form wypoczynku;
- pełnienie funkcji wychowawcy klasy;
- opiekowanie się studentami (słuchaczami) odbywającymi praktyki nauczycielskie.
- pełnienie funkcji nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego;
- pełnienie funkcji opiekuna organizacji szkolnej, organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych kształtujących aktywność społeczną i umiejętność spędzania czasu wolnego takich jak: prowadzenie koła zainteresowań, zajęć wyrównawczych dla uczniów słabszych, opiekowanie się uczniem w czasie wycieczek, turniejów, zawodów i olimpiad;
- pełnienie funkcji wychowawcy klasy;
- opiekowanie się studentami (słuchaczami) odbywającymi praktyki nauczycielskie;
- pełnienie funkcji opiekuna stażu dla nauczyciela stażysty;
- inne, wynikające ze statutu szkoły.
- wykonywanie zadań analityka systemów komputerowych;
- wykonywanie zadań projektanta systemów komputerowych.

Szczegółowe statystyki:

Branża tabela html wykres flash
Badania i rozwój 7380 zł( 1 )
Farmaceutyka/Biotechnologia 4167 zł( 3 )
Informatyka/Programowanie 3857 zł( 27 )
Finanse/Ekonomia 3450 zł( 1 )
Budownictwo/Geodezja 3450 zł( 2 )
Inżynieria/Konstrukcje/Technologia 2930 zł( 2 )
Telekomunikacja 2800 zł( 1 )
Produkcja 2596 zł( 4 )
Służba zdrowia 2500 zł( 2 )
Administracja biurowa 2493 zł( 8 )
Informatyka/Administracja 2458 zł( 75 )
Prawo 2400 zł( 2 )
Administracja Państwowa 2331 zł( 17 )
Internet/E-Commerce 2146 zł( 6 )
Instalacja/Utrzymanie/Serwis 1773 zł( 4 )
Inne 1733 zł( 3 )
Hotelarstwo/Turystyka/Katering 1300 zł( 1 )
Logistyka/Spedycja/Dystrybucja 1128 zł( 1 )
Województwo tabela html wykres flash
zachodniopomorskie 5633 zł( 7 )
kujawsko-pomorskie 4209 zł( 4 )
małopolskie 3706 zł( 11 )
warmińsko-mazurskie 3033 zł( 3 )
mazowieckie 2986 zł( 37 )
wielkopolskie 2835 zł( 15 )
świętokrzyskie 2465 zł( 7 )
lubuskie 2404 zł( 2 )
dolnośląskie 2312 zł( 11 )
łódzkie 2169 zł( 8 )
pomorskie 2132 zł( 10 )
opolskie 2079 zł( 7 )
śląskie 2058 zł( 21 )
lubelskie 1968 zł( 10 )
podlaskie 1810 zł( 4 )
podkarpackie 1567 zł( 3 )
Płeć tabela html wykres flash
Mężczyzna 2746 zł( 149 )
Kobieta 2350 zł( 12 )
Wiek tabela html wykres flash
41 8400 zł( 1 )
34 5400 zł( 3 )
45 5200 zł( 1 )
29 4253 zł( 14 )
33 3249 zł( 7 )
36 3237 zł( 3 )
40 2950 zł( 2 )
28 2781 zł( 20 )
37 2750 zł( 1 )
32 2714 zł( 8 )
39 2710 zł( 2 )
30 2702 zł( 25 )
24 2427 zł( 6 )
35 2337 zł( 3 )
23 2284 zł( 7 )
31 2283 zł( 4 )
25 2276 zł( 14 )
20 2275 zł( 2 )
27 2082 zł( 13 )
26 2029 zł( 14 )
Stanowisko tabela html wykres flash
informatyk 2716 zł( 161 )
Miejscowość tabela html wykres flash
Szczecin 6894 zł( 5 )
Olsztyn 5800 zł( 1 )
Bydgoszcz 5442 zł( 2 )
Wołomin 4000 zł( 1 )
Inowrocław 4000 zł( 1 )
Kraków 3941 zł( 10 )
Warszawa 3395 zł( 26 )
Poznań 3312 zł( 9 )
Grójec 3100 zł( 1 )
Gdańsk 3100 zł( 2 )
Mysłowice 3100 zł( 1 )
Piotrków Trybunalski 2982 zł( 1 )
Legnica 2883 zł( 3 )
Wyszków 2870 zł( 1 )
Opole 2825 zł( 2 )
Białystok 2800 zł( 1 )
Murowana Goślina 2800 zł( 1 )
Żary 2750 zł( 1 )
Sandomierz 2700 zł( 1 )
Biała Podlaska 2675 zł( 2 )
Wielkość firmy tabela html wykres flash
od 500 do 1000 pracowników 2973 zł( 15 )
1000 i więcej pracowników 2888 zł( 21 )
do 20 pracowników 2865 zł( 29 )
od 250 do 500 pracowników 2807 zł( 16 )
od 100 do 250 pracowników 2698 zł( 37 )
od 20 do 50 pracowników 2516 zł( 18 )
od 50 do 100 pracowników 2347 zł( 24 )
Wykształcenie tabela html wykres flash
zasadnicze zawodowe 20789 zł( 1 )
wyższe magisterskie lub równorzędne 2927 zł( 55 )
wyższe licencjackie/inżynierskie 2569 zł( 65 )
średnie 2257 zł( 21 )
pomaturalne/policealne 2167 zł( 19 )
Doświadczenie tabela html wykres flash
od 15 do 20 lat 6982 zł( 5 )
od 10 do 15 lat 3527 zł( 15 )
od 5 do 10 lat 2929 zł( 43 )
od 3 do 5 lat 2409 zł( 47 )
do 6 msc 2241 zł( 11 )
od 1 do 3 lat 2184 zł( 31 )
od 6 do 12 msc 2057 zł( 8 )
conajmniej 20 lat 1500 zł( 1 )
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 3429 zł( 54 )
miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców 2672 zł( 36 )
wieś 2172 zł( 6 )
miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców 2132 zł( 49 )
miasto do 20 tys. mieszkańców 1940 zł( 14 )
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
faktura Vat 6771 zł( 6 )
umowa zlecenie 3237 zł( 5 )
umowa o pracę 2580 zł( 141 )
umowa o dzieło 1886 zł( 4 )
umowa zlecenie - student do 26 lat 1846 zł( 5 )
Wiek firmy tabela html wykres flash
do 3 lat 4981 zł( 7 )
od 10 do 20 lat 2787 zł( 55 )
od 3 do 5 lat 2712 zł( 13 )
ponad 20 lat 2616 zł( 52 )
2600 zł( 1 )
od 5 do 10 lat 2280 zł( 33 )
Miejsce pracy tabela html wykres flash
10 5151 zł( 6 )
6 3905 zł( 6 )
4 3027 zł( 15 )
9 2750 zł( 2 )
3 2661 zł( 30 )
5 2593 zł( 6 )
2 2513 zł( 23 )
1 2511 zł( 61 )
8 2122 zł( 4 )
7 2047 zł( 4 )
Zadowolenie tabela html wykres flash
dobrze 3324 zł( 65 )
bardzo dobrze 2917 zł( 25 )
neutralne 2197 zł( 47 )
źle 1952 zł( 21 )
bardzo źle 1358 zł( 3 )
Ile zarabia Informatyk? Zarabia: 2716 zł (161 ankiet) :: Pensje.netZobacz ile zarabia informatyk. Jest to jedyna darmowa baza w Polskim internecie. Dane o tym stanowisku wypełniły: 161 osób. Zobacz i sie przekonaj!

Formularz dodawania wynagrodzenia

Proszę - wypełnij formularz - tylko dzięki temu serwis może istnieć!

Dane wpisane przez Ciebie są w 100% anonimowe, nie zbieramy żadnych adresów IP ani e-mail. W tym formularzu podajesz tylko dane statystyczne :).

O Twojej firmie...

O Tobie