Ile zarabia Funkcjonariusz? Zarabia: 1400 zł (1 ankiet) :: Pensje.net

Szybkie podsumowanie

Płeć
1 400 zł Mężczyzna 1 400 zł Mężczyzna
Miejscowość
1 400 zł Lublin 1 400 zł Lublin
Województwo
1 400 zł lubelskie 1 400 zł lubelskie
Wykształcenie
1 400 zł średnie 1 400 zł średnie
Zadowolenie
1 400 zł bardzo dobrze 1 400 zł bardzo dobrze
1 400 zł 1 400 zł 1
średnia pensja netto
zobacz ile to brutto
jak obliczam pensje?
mediana
wynagrodzenie
przeciętne/środkowe
liczba ankiet
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:

netto brutto netto umowa o prace
umowa o pracę 2000 2805 2000
umowa zlecenie 2000 2700 1925,13
umowa zlecenie – student do 26 2000 2360 1682,71
umowa o dzieło 2000 2210 1575,76
faktura Vat 2000 2440 1739,75
[schowaj]

Percentyle

5 10 25 50 75 90 95
             
1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400
Przeciętnie zarabia się: 1 400
5%ludzi zarabia mniej niż: 1 400 i więcej niż 1 400
10%ludzi zarabia mniej niż: 1 400 i więcej niż 1 400
25%ludzi zarabia mniej niż: 1 400 i więcej niż 1 400
Ile zarabia

Opis raportu

Wynagrodzenie na stanowisku funkcjonariusz średnio wynosi 1 400 zł zł na rękę (netto) Wynagrodzenie brutto wynosi: umowa o pracę:1 972 zł,umowa zlecenie:1 892 zł,umowa zlecenie - student do 26 lat:1 647 zł,umowa o dzieło:1 556 zł,faktura Vat:1 708 zł. Najczęściej wynagrodzenie jest z przedziału 1 400 zł i 1 400

Mediana zarobków wynosi: 1 400 zł W zależności od percentuly wynagrodzenie wynosi: percentyl 5: 1 400 zł percentyl 10: 1 400 zł percentyl 25: 1 400 zł percentyl 50: 1 400 zł percentyl 75: 1 400 zł percentyl 90: 1 400 zł percentyl 95: 1 400 zł Oznacza to że 25% pracowników zarabia więcej niż 1 400 zł oraz 25% pracowników zarabia mniej niż 1 400 zł Tylko 5% osób zarabia więcej niż 1 400
Wynagrodzenie w podziale na Branża wynosi: Nawięcej w Pracownik ochrony : 1 400 zł Najmniej w Pracownik ochrony : 1 400
Wynagrodzenie w podziale na Województwo wynosi: Nawięcej w lubelskie: 1 400 zł Najmniej w lubelskie: 1 400
Wynagrodzenie w podziale na Stanowisko wynosi: Nawięcej w funkcjonariusz: 1 400 zł Najmniej w funkcjonariusz: 1 400
Wynagrodzenie w podziale na Miejscowość wynosi: Nawięcej w Lublin: 1 400 zł Najmniej w Lublin: 1 400
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość firmy wynosi: Nawięcej w do 20 pracowników: 1 400 zł Najmniej w do 20 pracowników: 1 400
Wynagrodzenie w podziale na Doświadczenie wynosi: Nawięcej w do 6 msc: 1 400 zł Najmniej w do 6 msc: 1 400
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość miejscowości wynosi: Nawięcej w miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców: 1 400 zł Najmniej w miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców: 1 400
Wynagrodzenie w podziale na Rodzaj umowy wynosi: Nawięcej w umowa o pracę: 1 400 zł Najmniej w umowa o pracę: 1 400
Wynagrodzenie w podziale na Wiek firmy wynosi: Nawięcej w do 3 lat: 1 400 zł Najmniej w do 3 lat: 1 400
Wynagrodzenie w podziale na Miejsce pracy wynosi: Nawięcej w 1: 1 400 zł Najmniej w 1: 1 400
Wynagrodzenie w podziale na Zadowolenie wynosi: Nawięcej w bardzo dobrze: 1 400 zł Najmniej w bardzo dobrze: 1 400

Raport powstał na podstawie 1 ankiet

Opis stanowiska

Opis ogólny

Sprawuje dozór celny oraz kontroluje obrót towarowy z zagranicą; wymierza i pobiera należności celne; dopuszcza towary będące przedmiotem obrotu towarowego z zagranicą do obrotu na polskim obszarze celnym lub do wywozu z kraju; zwalcza oraz ściga przestępstwa i wykroczenia, w zakresie ustalonym w ustawie karnej skarbowej.
Spełnia zadania publiczne w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, nadzorując w zakładach karnych osoby odbywające kary pozbawienia wolności i w aresztach śledczych osoby tymczasowo aresztowane, dysponując bronią palną, chemicznymi i mechanicznymi środkami obezwładniającymi, urządzeniami łączności i pojazdami służbowymi.
Planuje, organizuje i prowadzi zajęcia wychowawcze oraz sprawuje opiekę wychowawczą nad osobami tymczasowo aresztowanymi, przebywającymi w areszcie śledczym, i skazanymi, przebywającymi w zakładzie karnym; współdziała z sądem, rodziną, szkołą, zakładem pracy, innymi instytucjami i organizacjami w celu zapewnienia wychowankom warunków prawidłowego rozwoju społecznego, ochrony, a także pomocy w trudnych sytuacjach.

Zadania na stanowisku

- dokonywanie oględzin środków przewozowych, opakowań, zamknięć celnych i dokumentów;
- przeprowadzanie rewizji celnej towarów i środków przewozowych oraz dokonywanie przeszukania terenów i pomieszczeń służących do ich przechowywania;
- dokonywanie przeszukania osób przekraczających granicę państwową oraz doprowadzanie ich do urzędu celnego na czas niezbędny do przeprowadzenia kontroli;
- badanie dokumentów dotyczących obrotu towarowego z zagranicą;
- wymierzanie i pobieranie należności celnych;
- strzeżenie towarów celnych i miejsc odpraw celnych lub też pomieszczeń, placów i środków przewozowych, nie będących miejscami odpraw celnych;
- nakładanie zamknięć celnych na towary celne, pomieszczenia lub środki przewozowe;
- legitymowanie, również poza terenem odprawy celnej, osób posiadających towary przywiezione lub nadesłane z zagranicy, których rodzaj lub ilość wskazują na przeznaczenie do działalności gospodarczej.
- legitymowanie osób przybywających do zakładów karnych i aresztów śledczych, sprawdzanie tożsamości tych osób oraz kontrolowanie ich uprawnień (przepustka, nakaz przyjęcia, nakaz zwolnienia itp.);
- zapewnianie bezpieczeństwa osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz innym osobom tam przebywającym;
- zapewnianie prawidłowego rozmieszczenia skazanych – stosownie do decyzji sądu lub prokuratora (rygor i warunki), z uwzględnieniem m.in. wymogów bezpieczeństwa;
- na polecenie dyrektora jednostki konwojowanie osób osądzonych oraz ich mienia powierzonego dozorowi jednostki;
- dozór podczas widzeń, kontaktów z obrońcą lub pełnomocnikiem oraz w przypadkach przebywania skazanego ( tymczasowo aresztowanego) poza terenem zakładu karnego lub aresztu śledczego (np. praca poza jednostką, wyjazd w celu specjalistycznej konsultacji lekarskiej);
- asysta podczas wizytacji zakładów karnych i aresztów śledczych oraz podczas incydentalnych czynności urzędowych innych osób (np. dla zapewnienia bezpieczeństwa bądź posłuchu sędziemu penitencjarnemu, prokuratorowi, dziennikarzowi);
- współdziałanie z wyspecjalizowanymi pracownikami zakładu karnego w zakresie wychowania i nauczania skazanych, w celu ich resocjalizacji i readaptacji społecznej;
- przeprowadzanie osadzonych w obrębie zakładu karnego lub aresztu (do łaźni, pokoju przesłuchań, na widzenie, spacer itp.);
- prowadzenie magazynu depozytów i ogółu spraw biurowych zakładu karnego lub aresztu, w tym prowadzenie ewidencji osób osadzonych i korespondencji urzędowej;
- nadzór nad korespondencją osób osadzonych, w tym zapewnienie możliwości jej cenzurowania na polecenie sądu lub prokuratora oraz kontrolowanie paczek i odzieży;
- przeszukiwanie cel i pomieszczeń służbowych, sprzętów oraz odzieży i bielizny osób osadzonych w celu odnalezienia dowodów przestępstwa, przedmiotów niebezpiecznych lub niedozwolonych;
- stosowanie dozwolonych środków przymusu bezpośredniego w celu przeciwdziałania: usiłowaniu zamachu na życie lub zdrowie własne albo innej osoby, nawoływaniu do buntu, rażącemu nieposłuszeństwu, groźnemu zakłóceniu spokoju i porządku, niszczeniu mienia lub ucieczce osoby pozbawionej wolności;
- wykonywanie kar regulaminowych (np. osadzanie w celi izolacyjnej) i stosowanie nagród (np. doprowadzenie na dodatkowe lub dłuższe widzenie) oraz bieżące interwencje dla zachowania spokoju i porządku (np. ubranie osadzonego w kaftan bezpieczeństwa);
- używanie broni palnej w celu: odparcia bezpośredniego zamachu na życie funkcjonariusza lub innej osoby, odparcie bezpośredniego niebezpiecznego zamachu na zakład karny lub areszt śledczy, unieszkodliwienia osoby, która usiłuje rozbroić, obezwładnić lub pozbawić wolności funkcjonariusza albo osobę powołaną do udziału w konwojowaniu lub dozorowaniu, odparcia bezpośredniego zamachu na konwój ochraniający osoby, broń, amunicję, pieniądze lub ważne dokumenty, udaremnienia ucieczki skazanego z zakładu karnego zamkniętego albo aresztu śledczego, a także podczas ucieczki w czasie konwojowania lub dozorowania oraz w pościgu bezpośrednim;
- współdziałanie z policją, zwłaszcza w wypadkach naruszenia lub zagrożenia bezpieczeństwa zakładów karnych lub aresztów śledczych (np. zbiorowe bunty i ucieczki, przerzut grypsów);
- udzielanie pierwszej pomocy osobom zranionym na skutek użycia broni palnej lub innego dozwolonego środka przymusu bezpośredniego, osobom poszkodowanym w wyniku samookaleczeń, wypadków przy pracy, bójek, zbiorowych buntów lub aktów niszczenia mienia;
- obsługa świetlnych lub akustycznych urządzeń sygnałowych, alarmowych lub przyzywowych oraz wzywanie w razie potrzeby do zakładu karnego (aresztu) wyspecjalizowanych służb wewnętrznych lub zewnętrznych służb publicznych, określonych osób i przedstawicieli instytucji;
- obsługa służbowych środków transportu, przede wszystkim samochodowych karetek więziennych i udział w konwojach;
- pośrednictwo w przekazywaniu próśb, skarg i wniosków formułowanych przez osoby osadzone w zakładzie karnym lub areszcie śledczym;
- przygotowywanie skazanych do zwolnienia (zainicjowanie sporządzenia dokumentów tożsamości, wydawanie stosownych zaświadczeń, udzielanie pomocy finansowej na podróż, nawiązywanie kontaktów z różnymi instytucjami, w celu stworzenia możliwości egzystencji skazanemu w warunkach wolnościowych);
- udział w obowiązkowym stacjonarnym przeszkoleniu zawodowym poza macierzystą jednostką organizacyjną na podstawie oddelegowania w zakresie szkoły Służby Więziennej i specjalistycznych kursów zawodowych;
- stawianie się do jednostki na każde wezwanie (np. w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostki);
- pełnienie służby poza rozkładem służby, za czas której nie udziela się czasu wolnego (np. w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostki, udziału w ćwiczeniach ochronno-obronnych i strzeleckich).
- przyjmowanie tymczasowo aresztowanych i skazanych do grupy więziennej: wskazywanie celi, omawianie regulaminu, planu dnia, rozkładu zajęć, zakresu obowiązków, kar i nagród;
- przeprowadzanie wywiadu środowiskowego, dotyczącego sytuacji rodzinnej skazanego, jego wcześniejszej karalności, wykształcenia, przebiegu pracy;
- przeprowadzanie rozmów dotyczących stanu zdrowia skazanego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uzależnienia (alkoholizm, narkomania, kontakty z grupami podwyższonego ryzyka);
- dokonywanie weryfikacji informacji uzyskanych od skazanego przez nawiązywanie kontaktów z zakładem pracy, szkołą i uzyskiwanie opinii o skazanym;
- nadzorowanie i pomoc w przypadku choroby, wizyt lekarskich i innych czynności związanych z ochroną zdrowia;
- nawiązywanie kontaktu z rodziną tymczasowo aresztowanego lub skazanego, podjęcie działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zgłaszanie rozpoznanych przypadków do instytucji udzielających wsparcia, np. miejskiego ośrodka pomocy społecznej;
- planowanie działań wychowawczych w stosunku do osób przebywających w areszcie śledczym oraz w zakładzie karnym; organizowanie im i nadzorowanie pracy, nauki, rekreacji, sportu;
- zbieranie informacji dotyczących potrzeb osób skazanych i osadzonych tymczasowo w areszcie;
- udzielanie rady, wsparcia i pomocy w trudnych sytuacjach i problemach wynikających z codziennego życia więziennego - przez prowadzenie rozmów indywidualnych, spotkań grupowych;
- przeprowadzanie rozmów wychowawczych inicjowanych przez skazanych;
- indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych w zależności od potrzeb skazanych: wdrażanie do przestrzegania dyscypliny i porządku, wytwarzanie pozytywnych nawyków we współżyciu społecznym, kształtowanie u osób skazanych pozytywnego stosunku do nauki, pracy, wyrównywanie braków w zachowaniu się;
- kształtowanie środowiska więziennego i zapobieganie aktom samoagresji i demoralizacji;
- przyjmowanie skarg, zażaleń, protestów od osób skazanych, wynikających z codziennego życia w izolacji;
- opiniowanie i wnioskowanie w sprawie nagradzania i karania skazanych;
- wizytowanie miejsc zamieszkania skazanych (cele) oraz miejsc ich pracy;
- prowadzenie dokumentacji na temat osoby skazanej (tzw. akta B);
- sporządzanie notatek na temat skazanego, jego zachowania, pozytywnych i negatywnych działań;
- dokonywanie ceny okresowej osoby skazanej, jej postępów w procesie resocjalizacji, wywiązywania się z obowiązków, zachowania;
- sporządzanie opinii o skazanym lub tymczasowo aresztowanym na wniosek różnych instytucji (sądu, zakładu pracy, szkoły);
- współpraca z psychologiem więziennym, uczestniczenie z grupą podopiecznych w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez psychologa;
- przeprowadzanie rozmów dotyczących udzielania skazanemu pomocy po odbyciu kary (mieszkanie, praca, szkoła);
- sprawowanie opieki nad osobami odbywającymi praktyki w zakładach karnych (studenci, psycholodzy, pedagodzy, młodzi wychowawcy);
- udział w obowiązkowym stacjonarnym przeszkoleniu zawodowym poza macierzystą jednostką organizacyjną na podstawie oddelegowania w zakresie szkoły Służby Więziennej i specjalistycznych kursów zawodowych;
- stawianie się do jednostki na każde wezwanie (np. w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostki);
- pełnienie służby poza rozkładem służby za czas który nie udziela się czasu wolnego (np. w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostki, udziału w ćwiczeniach ochronno-obronnych i strzeleckich).

Zadania dodatkowe


- prowadzenie zajęć dydaktycznych dla funkcjonariuszy służby więziennej, zwłaszcza w resortowych ośrodkach szkoleniowych;
- wykonywanie czynności poza macierzystą jednostką organizacyjną na podstawie oddelegowania lub wyjątkowo dla wsparcia innych jednostek, w sytuacjach nadzwyczajnych (np. w związku z pożarem, buntem zbiorowym, przygotowaniem ucieczki itp.)
- wykonywanie czynności na podstawie powierzenia obowiązków na innym stanowisku służbowym (np. zadań kwatermistrzowskich).
- prowadzenie zajęć dydaktycznych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, zwłaszcza w resortowych ośrodkach szkoleniowych;
- wykonywanie czynności służbowych poza macierzystą jednostką organizacyjną na podstawie oddelegowania lub powierzenia obowiązków na tym samym lub innym stanowisku służbowym (np. zadań ochronnych),
- udział w konwojach.

Szczegółowe statystyki:

Branża tabela html wykres flash
Pracownik ochrony 1400 zł( 1 )
Województwo tabela html wykres flash
lubelskie 1400 zł( 1 )
Płeć tabela html wykres flash
Mężczyzna 1400 zł( 1 )
Wiek tabela html wykres flash
24 1400 zł( 1 )
Stanowisko tabela html wykres flash
funkcjonariusz 1400 zł( 1 )
Miejscowość tabela html wykres flash
Lublin 1400 zł( 1 )
Wielkość firmy tabela html wykres flash
do 20 pracowników 1400 zł( 1 )
Wykształcenie tabela html wykres flash
średnie 1400 zł( 1 )
Doświadczenie tabela html wykres flash
do 6 msc 1400 zł( 1 )
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców 1400 zł( 1 )
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
umowa o pracę 1400 zł( 1 )
Wiek firmy tabela html wykres flash
do 3 lat 1400 zł( 1 )
Miejsce pracy tabela html wykres flash
1 1400 zł( 1 )
Zadowolenie tabela html wykres flash
bardzo dobrze 1400 zł( 1 )
Ile zarabia Funkcjonariusz? Zarabia: 1400 zł (1 ankiet) :: Pensje.netZobacz ile zarabia funkcjonariusz. Jest to jedyna darmowa baza w Polskim internecie. Dane o tym stanowisku wypełniły: 1 osób. Zobacz i sie przekonaj!

Formularz dodawania wynagrodzenia

Proszę - wypełnij formularz - tylko dzięki temu serwis może istnieć!

Dane wpisane przez Ciebie są w 100% anonimowe, nie zbieramy żadnych adresów IP ani e-mail. W tym formularzu podajesz tylko dane statystyczne :).

O Twojej firmie...

O Tobie