Ile zarabia Architekt? Zarabia: 3106 zł (57 ankiet) :: Pensje.net

Szybkie podsumowanie

Płeć
3 578 zł Mężczyzna 2 544 zł Kobieta
Miejscowość
5 000 zł Niepołomice 1 800 zł Piła
Województwo
4 238 zł łódzkie 1 400 zł podkarpackie
Wykształcenie
5 630 zł średnie 2 399 zł pomaturalne/policealne
Zadowolenie
4 205 zł bardzo dobrze 1 136 zł bardzo źle
3 106 zł 2 800 zł 57
średnia pensja netto
zobacz ile to brutto
jak obliczam pensje?
mediana
wynagrodzenie
przeciętne/środkowe
liczba ankiet
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:

netto brutto netto umowa o prace
umowa o pracę 2000 2805 2000
umowa zlecenie 2000 2700 1925,13
umowa zlecenie – student do 26 2000 2360 1682,71
umowa o dzieło 2000 2210 1575,76
faktura Vat 2000 2440 1739,75
[schowaj]

Percentyle

5 10 25 50 75 90 95
             
1 174 1 547 2 166 2 800 3 606 5 000 5 704
Przeciętnie zarabia się: 2 800
5%ludzi zarabia mniej niż: 1 174 i więcej niż 5 704
10%ludzi zarabia mniej niż: 1 547 i więcej niż 5 000
25%ludzi zarabia mniej niż: 2 166 i więcej niż 3 606
Ile zarabia

Opis raportu

Wynagrodzenie na stanowisku ARCHITEKT średnio wynosi 3 106 zł zł na rękę (netto) Wynagrodzenie brutto wynosi: umowa o pracę:4 375 zł,umowa zlecenie:4 197 zł,umowa zlecenie - student do 26 lat:3 654 zł,umowa o dzieło:3 451 zł,faktura Vat:3 789 zł. Najczęściej wynagrodzenie jest z przedziału 2 166 zł i 3 606

Mediana zarobków wynosi: 2 800 zł W zależności od percentuly wynagrodzenie wynosi: percentyl 5: 1 174 zł percentyl 10: 1 547 zł percentyl 25: 2 166 zł percentyl 50: 2 800 zł percentyl 75: 3 606 zł percentyl 90: 5 000 zł percentyl 95: 5 704 zł Oznacza to że 25% pracowników zarabia więcej niż 3 606 zł oraz 25% pracowników zarabia mniej niż 2 166 zł Tylko 5% osób zarabia więcej niż 5 704
Wynagrodzenie w podziale na Branża wynosi: Nawięcej w Internet/E-Commerce: 5 630 zł Najmniej w Budownictwo/Geodezja: 1 578
Wynagrodzenie w podziale na Województwo wynosi: Nawięcej w łódzkie: 4 238 zł Najmniej w podkarpackie: 1 400
Wynagrodzenie w podziale na Stanowisko wynosi: Nawięcej w ARCHITEKT: 3 106 zł Najmniej w ARCHITEKT: 3 106
Wynagrodzenie w podziale na Miejscowość wynosi: Nawięcej w Niepołomice: 5 000 zł Najmniej w Piła: 1 800
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość firmy wynosi: Nawięcej w od 20 do 50 pracowników: 3 528 zł Najmniej w od 250 do 500 pracowników: 2 339
Wynagrodzenie w podziale na Doświadczenie wynosi: Nawięcej w od 15 do 20 lat: 6 000 zł Najmniej w do 6 msc: 2 061
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość miejscowości wynosi: Nawięcej w miasto do 20 tys. mieszkańców: 3 900 zł Najmniej w miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców: 2 504
Wynagrodzenie w podziale na Rodzaj umowy wynosi: Nawięcej w faktura Vat: 3 489 zł Najmniej w umowa zlecenie: 2 135
Wynagrodzenie w podziale na Wiek firmy wynosi: Nawięcej w od 5 do 10 lat: 3 507 zł Najmniej w : 1 800
Wynagrodzenie w podziale na Miejsce pracy wynosi: Nawięcej w 8: 4 562 zł Najmniej w 2: 2 107
Wynagrodzenie w podziale na Zadowolenie wynosi: Nawięcej w bardzo dobrze: 4 205 zł Najmniej w bardzo źle: 1 136

Raport powstał na podstawie 57 ankiet

Opis stanowiska

Opis ogólny

Opracowuje programy funkcjonalno-przestrzenne i projekty planów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych lub ich części wraz z przyległym terenem; pełni kontrolę nad realizacją projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego i budowlanego; prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w budownictwie wyników prac z innych dziedzin: inżynierii budowlanej, materiałowej i sanitarnej, ergonomii, socjologii, psychologii, ekonomiki budownictwa itp.
Opracowuje programy oraz projekty budowy i modernizacji obiektów architektury krajobrazu i terenów zieleni miejskiej, a także projekty ochrony i kształtowania krajobrazu terenów niezurbanizowanych w celu zachowania i rozwijania różnorodności, osobliwości i piękna krajobrazu; pełni kontrolę nad realizacją projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego; prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w dziedzinie architektury krajobrazu wyników prac z innych dziedzin: ekologii, geologii i geomorfologii, klimatologii, hydrologii, fitosocjologii, geografii fizycznej kompleksowej, ochrony środowiska przyrodniczego, ogrodnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej, historii sztuki, architektury etc.
Opracowuje programy funkcjonalno-przestrzenne i projekty wnętrz obiektów w fazie projektowania architektonicznego oraz przebudowy, modernizacji i adaptacji wnętrz istniejących; pełni kontrolę nad realizacją projektowanych wnętrz; prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w budownictwie nowych materiałów wykończeniowych oraz technologii prowadzenia prac wnętrzarskich, a także systemów oświetleniowych, urządzeń i systemów wentylacji, zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych.

Zadania na stanowisku

- prowadzenie analizy stanu istniejącego, inwentaryzacja obiektów i projektowanych działek, określanie stanu prawnego, uwarunkowań zewnętrznych i urbanistycznych;
- opracowywanie programu funkcjonalno-jakościowego i funkcjonalno-przestrzennego projektowanych obiektów;
- podejmowanie decyzji projektowych, dotyczących rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych;
- opracowywanie założeń do projektów branżowych (konstrukcje, instalacje sanitarne, elektryczne, technologia, ochrona ppoż., akustyka), a po uzyskaniu powyższych zapewnienie możliwości ich realizacji w projektowanym obiekcie;
- prowadzenie i koordynowanie pracy przy projektach wielobranżowych;
- nadzór nad procesem legislacji poszczególnych faz projektu;
- opracowywanie projektów od strony plastyczno-przestrzennej;
- projektowanie bezpośredniego otoczenia obiektu i zagospodarowania jego działki;
- zapewnianie związków funkcjonalnych, przestrzennych i krajobrazowych projektowanego obiektu z otoczeniem;
- prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.
- ochrona zasobów naturalnych, utrzymywanie i przywracanie im użyteczności;
- wskazywanie sposobów unikania i minimalizowania szkód powstających w krajobrazie, spowodowanych ingerencją człowieka;
- opracowywanie koncepcji ochrony form rzeźby terenu, gleb, wód, klimatu, biotopów i biocenoz, w ramach studiów do planów przestrzennych zagospodarowania, na różnych poziomach planowania;
- opracowywanie koncepcji ochrony parków narodowych, rezerwatów, pomników przyrody oraz parków krajobrazowych;
- koordynowanie opracowań dotyczących ocen oddziaływania inwestycji na środowisko oraz dopuszczalnych rozmiarów ingerencji i niezbędnych działań naprawczych;
- opracowywanie studiów dotyczących stanu istniejącego;
- opracowywanie programów i projektów terenów zieleni miejskiej;
- rewaloryzacja krajobrazu miejskiego, w tym projektowanie stref ruchu pieszego, ścieżek rowerowych, punktów widokowych itp.;
- opracowywanie studiów i projektów zagospodarowania terenów rolniczych;
- opracowywanie projektów obiektów architektury krajobrazu: ogrodów przydomowych, ogrodów na dziedzińcach, na dachach, parków i ogrodów przy rezydencjach, parków publicznych, parków uzdrowiskowych, ogrodów osiedlowych, skwerów, bulwarów, terenów sportowych, placów zabaw, ogrodów botanicznych, parków etnograficznych, wystaw ogrodniczych, ogrodów działkowych, cmentarzy;
- kształtowanie przestrzeni wokół budynków administracyjnych, szpitali, szkół, kościołów, centrów handlowych, obiektów przemysłowych;
- kształtowanie krajobrazu w otoczeniu szlaków komunikacyjnych;
- opracowywanie projektów szaty roślinnej chroniącej tereny przed ogniem, zanieczyszczeniem powietrza, wandalizmem, etc.;
- prowadzenie nadzoru autorskiego lub kierowanie budową obiektów architektury krajobrazu;
- opracowywanie studiów historycznych i dokumentacji konserwatorskich dotyczących ochrony i rewaloryzacji zabytków sztuki ogrodowej oraz ochrony krajobrazów historycznych i pielęgnowanie zabytkowych założeń ogrodowych;
- opracowywanie zasad pielęgnowania i eksploatacji istniejących i nowo projektowanych obiektów architektury krajobrazu;
- opracowywanie projektów rekultywacji terenów zdegradowanych oraz prowadzenie prac rekultywacyjnych;
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.
- prowadzenie analizy stanu istniejącego, inwentaryzacja wnętrza, określanie uwarunkowań zewnętrznych (sąsiedztwo, wyposażenie budynku itp.);
- opracowywanie programu funkcjonalno-przestrzennego wnętrza;
- opracowywanie koncepcji plastycznej;
- podejmowanie decyzji projektowych, dotyczących rozwiązań materiałowych i sposobu prowadzenia prac;
- zapewnianie pożądanego oświetlenia wnętrza;
- zapewnianie wyposażenia wnętrza w wymagane urządzenia sanitarne, elektryczne, wentylacyjne, zabezpieczenia ppoż. i antywłamaniowe itp.;
- zapewnianie prawidłowej akustyki w projektowanym wnętrzu;
- podejmowanie decyzji plastycznych i kolorystycznych;
- wybór lub projektowanie poszczególnych sprzętów i urządzeń;
- projektowanie nietypowych sprzętów i detali wykończeniowych z określeniem sposobu ich wykonania;
- prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji projektu wnętrza;
- koordynowanie pracy zespołu przy złożonych projektach wielobranżowych (np. sale koncertowe, kina, szpitale);
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
- nadzór nad innymi pracownikami.

Zadania dodatkowe

- opracowywanie programów funkcjonalno-przestrzennych i projektów wnętrz obiektów w fazie projektowania architektonicznego oraz przebudowy, modernizacji i adaptacji wnętrz istniejących;
- prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej;
- pełnienie funkcji administracyjnych w służbach publicznych;
- prowadzenie nadzoru budowlanego, autorskiego, inwestorskiego i obsługa prawno-inwestycyjna przy realizacji obiektów budowlanych.
- prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej;
- pełnienie funkcji administracyjnych w służbach publicznych;
- członkostwo w zespołach przygotowujących projekty urbanistyczne i budowlane.
- członkostwo w zespole projektującym obiekty budowlane;
- prowadzenie szeroko rozumianej działalności wnętrzarsko-plastycznej, np. organizacja wystaw, scenografia;
- współpraca z zespołami projektującymi meble i elementy wyposażenia wnętrz.

Szczegółowe statystyki:

Branża tabela html wykres flash
Internet/E-Commerce 5630 zł( 1 )
Analiza 3900 zł( 1 )
Architektura 3084 zł( 53 )
Projektowanie/Wdrażanie 2500 zł( 1 )
Budownictwo/Geodezja 1578 zł( 1 )
Województwo tabela html wykres flash
łódzkie 4238 zł( 2 )
zachodniopomorskie 4203 zł( 3 )
małopolskie 3725 zł( 4 )
mazowieckie 3629 zł( 18 )
pomorskie 2920 zł( 5 )
kujawsko-pomorskie 2900 zł( 2 )
podlaskie 2800 zł( 1 )
śląskie 2641 zł( 8 )
wielkopolskie 2487 zł( 5 )
dolnośląskie 2199 zł( 8 )
podkarpackie 1400 zł( 1 )
Płeć tabela html wykres flash
Mężczyzna 3578 zł( 31 )
Kobieta 2544 zł( 26 )
Wiek tabela html wykres flash
46 6000 zł( 1 )
33 5710 zł( 3 )
42 5000 zł( 1 )
34 4083 zł( 3 )
35 4034 zł( 4 )
40 3550 zł( 2 )
29 3476 zł( 4 )
22 3341 zł( 1 )
28 3033 zł( 6 )
32 2648 zł( 2 )
26 2514 zł( 3 )
24 2509 zł( 5 )
23 2506 zł( 1 )
25 2415 zł( 7 )
31 2400 zł( 1 )
27 2253 zł( 7 )
30 2218 zł( 4 )
38 2166 zł( 1 )
Stanowisko tabela html wykres flash
ARCHITEKT 3106 zł( 57 )
Miejscowość tabela html wykres flash
Niepołomice 5000 zł( 1 )
Łódź 4238 zł( 2 )
Szczecin 4203 zł( 3 )
Warszawa 3607 zł( 17 )
Kraków 3100 zł( 1 )
Katowice 3075 zł( 4 )
Włocławek 3000 zł( 1 )
Legnica 3000 zł( 1 )
Gdańsk 2920 zł( 5 )
Bydgoszcz 2800 zł( 1 )
Dąbrowa Górnicza 2800 zł( 1 )
Białystok 2800 zł( 1 )
Poznań 2712 zł( 3 )
OKOLICE POZNANIA 2500 zł( 1 )
Gliwice 2400 zł( 1 )
Wrocławd 2400 zł( 1 )
Bielsko-Biała 2130 zł( 1 )
Wrocław 2032 zł( 6 )
Piła 1800 zł( 1 )
Oświęcim 1800 zł( 1 )
Wielkość firmy tabela html wykres flash
od 20 do 50 pracowników 3528 zł( 10 )
od 100 do 250 pracowników 3128 zł( 4 )
do 20 pracowników 3052 zł( 41 )
od 250 do 500 pracowników 2339 zł( 1 )
Wykształcenie tabela html wykres flash
średnie 5630 zł( 1 )
wyższe licencjackie/inżynierskie 3354 zł( 11 )
wyższe magisterskie lub równorzędne 3003 zł( 44 )
pomaturalne/policealne 2399 zł( 1 )
Doświadczenie tabela html wykres flash
od 15 do 20 lat 6000 zł( 1 )
od 5 do 10 lat 4005 zł( 16 )
od 10 do 15 lat 3884 zł( 6 )
od 1 do 3 lat 2650 zł( 15 )
od 3 do 5 lat 2407 zł( 13 )
od 6 do 12 msc 2339 zł( 1 )
do 6 msc 2061 zł( 5 )
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
miasto do 20 tys. mieszkańców 3900 zł( 2 )
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 3275 zł( 30 )
miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców 3053 zł( 15 )
miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców 2504 zł( 8 )
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
faktura Vat 3489 zł( 5 )
umowa o pracę 3401 zł( 36 )
umowa zlecenie - student do 26 lat 2729 zł( 3 )
umowa o dzieło 2271 zł( 9 )
umowa zlecenie 2135 zł( 4 )
Wiek firmy tabela html wykres flash
od 5 do 10 lat 3507 zł( 20 )
ponad 20 lat 3368 zł( 8 )
od 3 do 5 lat 3158 zł( 8 )
od 10 do 20 lat 2806 zł( 13 )
do 3 lat 2348 zł( 7 )
1800 zł( 1 )
Miejsce pracy tabela html wykres flash
8 4562 zł( 4 )
3 4336 zł( 11 )
1 3088 zł( 13 )
9 3000 zł( 2 )
4 2789 zł( 12 )
7 2200 zł( 2 )
6 2130 zł( 1 )
2 2107 zł( 11 )
Zadowolenie tabela html wykres flash
bardzo dobrze 4205 zł( 7 )
dobrze 3791 zł( 20 )
neutralne 2635 zł( 17 )
źle 2007 zł( 10 )
bardzo źle 1136 zł( 1 )
Ile zarabia Architekt? Zarabia: 3106 zł (57 ankiet) :: Pensje.netZobacz ile zarabia architekt. Jest to jedyna darmowa baza w Polskim internecie. Dane o tym stanowisku wypełniły: 57 osób. Zobacz i sie przekonaj!

Formularz dodawania wynagrodzenia

Proszę - wypełnij formularz - tylko dzięki temu serwis może istnieć!

Dane wpisane przez Ciebie są w 100% anonimowe, nie zbieramy żadnych adresów IP ani e-mail. W tym formularzu podajesz tylko dane statystyczne :).

O Twojej firmie...

O Tobie